موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

دکتر علی محمد مکرمی

رزومه جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی: متولد سال 1335 در آبادان محل اخذ دیپلم ریاضی، دبیرستان احمدیه‌ی تهران در سال 1354 محل اخذ لیسانس حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال 1357 محل اخذ فوق لیسانس حقوق بین الملل از آمریکا در سال 1359 محل اخذ دکتری حقوق و روابط بین الملل از آمریکا در سال 1363   کار
دکتر علی محمد مکرمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر علی محمد مکرمی

رزومه جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی:

متولد سال 1335 در آبادان

محل اخذ دیپلم ریاضی، دبیرستان احمدیه‌ی تهران در سال 1354

محل اخذ لیسانس حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال 1357

محل اخذ فوق لیسانس حقوق بین الملل از آمریکا در سال 1359

محل اخذ دکتری حقوق و روابط بین الملل از آمریکا در سال 1363

 

کارهای اجرایی:

مسئولیت دانشگاه، دانشکده های مختلف، معاونت های مختلف آموزشی، اداری، مدیریت گروه های مختلف حقوق و علوم سیاسی و علوم قضائی در دانشگاه های مختلف، مشاور وزراء مختلف، مشاوره در وزارتخانه ها، سازمان های کل، شرکت های دولتی و غیر دولتی و ... .

داوری بین المللی در دعاوی Icc، Icj، دیوان داوری بین المللی پاریس، دیوان داوری بین المللی ژنو، دیوان داوری بین المللی لندن و ... .

 

سوابق تدریس:

در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، امام صادق، شهید مطهری، مفید، علوم قضائی، قم، اهواز، شیراز، عدالت، دانشگاه های مختلف آزاد، واحد های مختلف علوم تحقیقات و ....

 

کارهای پژوهشی:

جزوات درسی حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق داوری بین المللی، حقوق تطبیقی، حقوق جزای تطبیقی و ...