موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

محمد پازوکی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: محمد پازوکی متولد سال 1342 ـ تهران سوابق تحصیلی: دیپلم: رشته علوم انسانی لیسانس: رشته حقوق ـ دانشگاه علوم قضایی تهران
محمد پازوکی
مدیر امور مالی - عضو هیئت مدیره

محمد پازوکی

مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: محمد پازوکی متولد سال 1342 ـ تهران سوابق تحصیلی: دیپلم: رشته علوم انسانی لیسانس: رشته حقوق ـ دانشگاه علوم قضایی تهران