موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

شمول عفو بر مجازاتهای قصاص و دیه