موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

ماده ۱۳ قانون صدور چک