موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

مجازات جعل حکم، امضا یا مهر مقام رهبری یا رؤسای سه قوه