موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

منظور از عفو عمومی چیست؟