موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

نکته (عدم ضرورت وجود شباهت بین نمونه جعلی با اصل)